Sanningen om Katynmassakern
Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta.

L.M. Kaganovitjs vittnesmål om Katynmassakern

Gå ner

L.M. Kaganovitjs vittnesmål om Katynmassakern Empty L.M. Kaganovitjs vittnesmål om Katynmassakern

Inlägg  mythcracker i mån apr 26, 2010 6:31 am

L.M. Kaganovitj om Katyn-affären

Den kände ryske militärhistorikern, doktor i historievetenskap A.N. Kolesnik har till redaktionen "Sanningen om Katyn" överlämnat utdrag ur stenogram från hans personliga samtal med den f.d. medlemmen i Politbyrån vid CK VKP(b) L.M. Kaganovitj.

Allt som allt genomförde A.M. Kolesnik mellan 1985 och 1991 sex samtal med L.M. Kaganovitj kring olika historiska ämnen. Att publicera stenogrammen från dessa samtal utan betydande klipp och redigeringar ter sig omöjligt av censurskäl, inte ens i små avsnitt, eftersom Kaganovitjs direkta tal är fullt av fula ord, som karakteriserar hans inställning till det hitleristiska Tysklands ledning, till de ledande kretsarna i det borgerliga Polen och till ledarna för den "gorbatjovska" perestrojkan, och i synnerhet personligen till A.N. Jakovlev.

Datumen för historievetenskapsdoktorn A.N. Kolesniks samtal med L.M. Kaganovitj och deras varaktighet är dokumenterade av medarbetarna vid KGB SSSR, som bevakade trapphuset, där L.M. Kaganovitj bodde. Vid behov kan datumen och samtalens varaktighet fastställas mer noggrant med hjälp av arkivuppgifter, eftersom vakterna var skyldiga att registrera alla besökare i en speciell journal. Förutom det fotograferade man alla besökare med en speciell fotokamera, som automatiskt fixerade datumet och tidpunkten för filmandet.

Samtalet om Katyn-affären, under vilket L.M. Kaganovitj för första gången meddelade informationen om det exakta antalet medborgare från forna Polen, som verkligen hade blivit avrättade på sovjetisk mark under perioden november 1939 t.o.m. juli 1941, ägde rum 6 november 1985 i Moskva i L.M. Kaganovitjs lägenhet som låg på: Frunzenskaja naberezjnaja, hus 50 och varade i 2 timmar och 40 minuter, från 18:40 till 21:20. Vid samtalet närvarade Lazar Michailovitjs dotter Maja Lazarevna, som stenograferade allt som sades.

Senare visade det sig, att samtalet också hade spelats in med hjälp av speciella tekniska hjälpmedel av medarbetarna vid KGB SSSR, vilka i det tysta genomförde spaningsavlyssning av L.M. Kaganovitj. Det blev uppenbart, när A.N. Kolesnik blev uppringd av den operative KGB-medarbetaren kapten Rjazanov, vilken i en kategorisk form krävde att innehållet i det genomförda samtalet inte fick offentliggöras.

Under samtalet 6.11.1985 berättade L.M. Kaganovitj, att under våren 1940 blev den sovjetiska ledningen tvungen att fatta ett mycket svårt och svårfattat beslut om att avrätta 3.196 brottslingar bland dem som var medborgare i f.d. Polen, men, som L.M. Kaganovitj sa, att det beslutet var absolut nödvändigt i det då rådande politiska läget. Enligt Kaganovitjs vittnesmål, hade man i huvudsak dömt till avrättning polska krigsförbrytare, som hade varit inblandade i massutplåningen av tillfångatagna sovjetiska rödgardister 1920-1921, och medarbetare vid polska bestraffningsorgan, som hade sölat ner sig med brott begångna mot Sovjetunionen och den polska arbetarklassen under 1920- och 1930-talen. Förutom dem hade man även avrättat brottslingar bland de polska krigsfångarna, som hade begått svåra allmänkriminella brott på sovjetiskt territorium efter sin internering i september-oktober 1939 - gruppvåldtäkter, brottsliga överfall, mord o.s.v. (L.M. Kaganovitj sade ordagrant: "...knullarna, banditerna och mördarna..." - red. anm.).

Förutom Kaganovitj bedömde även f.d. ordföranden vid Folkkommissariernas råd V.M. Molotov i ett telefonsamtal år 1986 att antalet skjutna medborgare från f.d. Polen mellan 1939-1941 uppgick till "omkring tre tusen personer".

Den exakta siffran "3.196" polska medborgare som blivit avrättade i Sovjetunionen under åren 1939-1941 bekräftades också bestämt av den f.d. sovjetiske folkkommissarien för byggnadsindustrin S.Z. Ginzburg i ett privat samtal med A.N. Kolesnik.

S.Z. Ginzburg berättade för A.N. Kolesnik föga kända detaljer om de sovjetiska utgrävningsarbetena i Katynskogen. Enligt honom genomfördes under 1944 utgrävningarna av gravarna med de polska medborgarnas lik inte bara i Kozji Gory, utan även på minst två andra platser väster om Smolensk. Grävningsarbetena och exhumeringarna genomfördes med hjälp av särskilda byggnads- och monteringsenheter, s.k. OSMTj (ry. osobyje stroitelno-montazjnyje tjasti), som stod under S.Z. Ginzburgs operativa ledning. På grund av den långa tid som hade förflutit kunde inte S.Z. Ginzburg komma ihåg det exakta numret för denna OSMTj-enhet, men sade att den aktuella enheten hade bildats kort efter krigets inledning på basis av en av de civila byggnadsstyrelserna och att dess manskap under 1944 uppgick till omkring 200 personer. Efter exhumeringsarbetenas slut delade man ut till alla värnpliktiga i enheten - på S.Z. Ginzburgs initiativ - 1 kg choklad i egenskap av premie.

A.N. Jakovlev, medlem i centralkommitténs politbyrå, började enträget intressera sig för innehållet i samtalen mellan A.N. Kolesnik och L.M. Kaganovitj, och uppvisade samtidigt stor oro kring ett eventuellt offentliggörande av Kaganovitjs vittnesmål om Katyn-affären. I slutet av 1989, strax innan sitt framträdande vid den II:a kongressen för folkdeputerade, överlämnade A.N. Jakovlev via A.N. Kolesnik till L.M. Kaganovitj en lista bestående av tendentiöst utvalda frågor om Katyn-affären med ett förslag om att spela in hans svar på en bandspelare. Tanken var att preparera Kaganovitjs svar på ett vederbörligt sätt och bekräfta versionen om Sovjetunionens skuld i Katynmassakern genom hans auktoritativa vittnesmål. (Kaganovitj sa ordagrant: "...Hälsa den här skitstöveln, att jag har låtit dem snurra på min kuk! Jag kommer från en enkel köttstyckares familj, men har blivit medlem i centralkommittén och minister. Medan de vill att vi skall hamna tillbaka i 1914! Det som de har hittat på med Katyn - det kommer att slå tillbaka mot dem med blodiga tårar. De vill återigen få oss att hamna i konflikt med Europa. För under det senaste kriget krigade vi i själva verket inte bara med Hitler, utan med de flesta av de europeiska länderna!..." - red. anm.)

Extra nervositet hos Jakovlev och hans omgivning framkallade perspektivet av ett offentliggörande av den exakta siffran över de polska medborgare som blivit avrättade 1939-41 (3.196 pers.) och de sanna orsakerna till avrättningen. I utbyte mot att A.N. Kolesnik skulle hålla tyst om de uppgifter kring Katyn-affären, som han hade fått L.M. Kaganovitj, föreslog A.N. Jakovlev till honom att välja bland sex höguppsatta tjänster.

När A.N. Kolesnik avböjde detta förslag, så ordnade man på direktiv från A.N. Jakovlev och D.A. Volkogonov ett möte mellan honom och en representant för "kompetenta organ" vilken genomförde ett "förebyggande samtal" med honom i V.M. Falins (chef för nyhetsbyrån APN) arbetsrum. Under samtalet uttalades hot om att "sätta dit honom på lång tid", om A.N. Kolesnik skulle offentliggöra de fakta om Katyn-affären som L.M. Kaganovitj hade berättat för honom.

När det visade sig att denna åtgärd inte hade fått någon effekt, väckte man ett åtal mot A.N. Kolesnik, som slutade med att han 1993 blev avskedad från Militärhistoriska institutet.

Sergej Strygin.

18 februari 2010

Källa: http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=936

Den ryska originaltexten:

Л.М.Каганович о Катынском деле.

Известный российский военный историк, доктор исторических наук А.Н.Колесник передал в редакцию "Правды о Катыни" посвященные Катынскому делу выдержки из стенограмм его личных бесед с бывшим членом Политбюро ЦК ВКП(б) Л.М.Кагановичем.

Всего за период с 1985 по 1991 гг. у А.Н.Колесника состоялись шесть бесед с Л.М.Кагановичем на различные исторические темы. Опубликовать стенограммы этих бесед без значительных купюр и редактирования не представляется возможным по цензурным соображениям, даже в отрывках, поскольку прямая речь Л.М.Кагановича изобилует ненормативной лексикой, характеризующей его отношение к руководству гитлеровской Германии, правящим кругам буржуазной Польши и лидерам горбачевской «перестройки», в частности, персонально к А.Н.Яковлеву.

Даты бесед доктора исторических наук А.Н.Колесника с Л.М.Кагановичем и их продолжительность задокументированы сотрудниками КГБ СССР, охранявшими подъезд, в котором проживал Л.М.Каганович. При необходимости, даты и продолжительность состоявшихся бесед можно уточнить по архивным данным, поскольку охранники в обязательном порядке регистрировали всех посетителей в специальном журнале. Кроме того, всех посетителей фотографировали специальной фотокамерой, автоматически фиксировавшей дату и время съемки.

Беседа о Катынском деле, в которой Л.М.Каганович впервые сообщил информацию о точном количестве граждан бывшей Польши, действительно расстрелянных на территории СССР за период с ноября 1939 г. по июль 1941 г., состоялась 6 ноября 1985 г. в Москве на квартире Л.М.Кагановича по адресу: Фрунзенская набережная, д.50 и длилась 2 ч 40 мин, с 18:40 до 21:20. При беседе присутствовала дочь Лазаря Михайловича Майя Лазаревна, которая стенографировала всё сказанное.

Позднее выяснилось, что с помощью технических спецсредств эту беседу также записали сотрудники КГБ СССР, негласно осуществлявшие слежку за Л.М.Кагановичем. Это стало очевидным после того, как А.Н.Колеснику позвонил оперативный сотрудник КГБ капитан Рязанов и в категорической форме обязал не разглашать содержание состоявшейся беседы.

В беседе 6.11.1985 г. Л.М.Каганович рассказал, что весной 1940 г. руководством СССР было принято вынужденное, очень трудное и тяжело давшееся, но, по словам Л.М.Кагановича, абсолютно необходимое в той сложной политической обстановке решение о расстреле 3.196 преступников из числа граждан бывшей Польши. Согласно свидетельства Кагановича, в основном были приговорены к расстрелу польские военные преступники, причастные к массовому уничтожению в 1920-21 г. пленных советских красноармейцев, и сотрудники польских карательных органов, замазанные преступлениями против СССР и польского рабочего движения в 1920-ые – 1930-ые годы. Кроме них, были также расстреляны уголовники из числа польских военнопленных, совершившие на территории СССР тяжкие общеуголовные преступления уже после своего интернирования в сентябре-октябре 1939 г. – групповые изнасилования, разбойные нападения, убийства и т.д. (Дословно Л.М.Каганович сказал: «…ёбари, бандиты и убийцы...» - прим. ред.).

Помимо Л.М.Кагановича, количество расстрелянных в 1939-41 г.г. в Советском Союзе польских граждан величиной «около трёх тысяч человек» оценил в 1986 г. в телефонном разговоре бывший председатель Совета Народных комиссаров СССР В.М.Молотов.

Точную цифру «3.196» расстрелянных в СССР в 1939-41 гг. польских граждан в личной беседе с А.Н.Колесником уверенно подтвердил также бывший нарком по строительству СССР С.З.Гинзбург.

С.З.Гинзбург сообщил А.Н.Колеснику малоизвестные подробности советских эксгумационных работ в Катынском лесу. По его словам, эксгумации массовых могил с трупами польских граждан проводились в 1944 г. не только в Козьих Горах, но и ещё, как минимум, в двух других местах к западу от Смоленска. Земляные работы и эксгумации проводились силами одной из так называемых ОСМЧ (особых строительно-монтажных частей), находившихся в оперативном подчинении у С.З.Гинзбурга. Точный номер этой ОСМЧ С.З.Гинзбург за давностью лет вспомнить не смог, но указал, что данная часть была сформирована вскоре после начала войны на базе одного из гражданских строительных управлений и её численность в 1944 составляла около 200 человек. Всем военнослужащим части после окончания эксгумационных работ по инициативе С.З.Гинзбурга в качестве премии было выдано по 1 кг шоколада.

Содержанием бесед А.Н.Колесника с Л.М.Кагановичем очень настойчиво интересовался член Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлев, проявляя при этом сильное беспокойство относительно возможного ввода свидетельства Кагановича о Катынском деле в научный оборот. В конце 1989 г., накануне своего выступления на II-ом Съезде народных депутатов, А.Н.Яковлев через А.Н.Колесника передал Л.М.Кагановичу перечень тенденциозно подобранных вопросов по Катынскому делу с предложением записать его ответы на них на магнитофон. Предполагалось соответствующим образом препарировать ответы Л.М.Кагановича и его авторитетным свидетельством подтвердить версию о виновности СССР в катынском расстреле. Однако Л.М.Каганович разгадал этот замысел и решительно отверг предложение А.Н.Яковлева. (Дословно Каганович сказал: «…Передай этому говнюку, что я их на хую вертел! Я из семьи простого обвальщика, но стал членом ЦК и министром. А они хотят вернуть нас обратно в 1914 год! То, что они затеяли с Катынью – это им ещё отольётся кровавыми слезами. Они хотят нас опять столкнуть с Европой. Ведь на самом деле в последнюю войну мы воевали не только с Гитлером, но и с большинством европейских стран!…» - прим. ред.)

Особую нервозность у Яковлева и его окружения вызывала перспектива обнародования точной цифры расстрелянных в 1939-41 г.г. польских граждан (3.196 чел.) и истинных причин их расстрела. В обмен на обязательство о неразглашении А.Н.Колесником полученных от Л.М.Кагановича сведений по Катынскому делу, А.Н.Яковлев предложил ему на выбор шесть высокопоставленных должностей.

После отказа А.Н.Колесника от этого предложения, с ним в кабинете директора АПН В.М.Фалина по указанию А.Н.Яковлева и Д.А.Волкогонова встретился представитель компетентных органов и провел «профилактическую беседу». В ходе этой беседы были высказаны угрозы «засадить надолго», если А.Н.Колесник разгласит сообщенные Л.М.Кагановичем факты о Катынском деле.

Когда и эта мера не возымела действия, против А.Н.Колесника было возбуждено уголовное преследование, закончившееся в 1993 г. его увольнением из Института военной истории.

Сергей Стрыгин.

18 февраля 2010 г.

/MC
mythcracker
mythcracker
Admin

Antal inlägg : 6
Registreringsdatum : 08-05-29

http://russianhistory.orgfree.com/katynmassakern/

Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet